نتایج آزمون

مهارت ­­آموز گرامی

ضمن تبریک به شما برای قبولی در امتحانات پایانی مهارت ، جهت دریافت گواهینامه  به کد کاربری ( برروی کارنامه) و کد ملی  نیاز می باشد سپس از طریق فایل راهنما گواهینامه خود را دریافت نمایید.

مراحل استعلام و مشاهده و چاپ گواهینامه

مهارت ­­آموز گرامی

ضمن تبریک به شما برای قبولی در امتحانات پایانی مهارت ، جهت دریافت گواهینامه  به کد کاربری ( برروی کارنامه) و کد ملی  نیاز می باشد سپس از طریق فایل راهنما گواهینامه خود را دریافت نمایید.

لینک فایل راهنما

مهارت دیپلم کاردانش - مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

لینک دانلود سوالات و جواب های تستی مدیریت و امور خانواده تیرماه ۹۸

لینک دانلود سوالات تستی هنر در خانه تیر ۹۸

لینک دانلود سوالات تستی کاربر رایانه تیر ۹۸

لینک دانلود سوالات تستی مدیریت و امور خانواده تیر ۹۸

لینک دانلود سوالات تستی سالم زیستن مقدماتی تیر ۹۸

لینک دانلود سوالات تستی سالم زیستن پیشرفته تیر ۹۸

لینک دانلود جواب سوالات تستی مدیریت و امور خانواده تیر ۹۷

لینک دانلود سوالات کتبی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده تیرماه ۹۷

لینک دانلود سوالات هنر در خانه

لینک دانلود سوالات سالم زیستن مقدماتی

لینک دانلود سوالات سالم زیستن پیشرفته

لینک دانلود سوالات برنامه ریزی امور خانواده


لینک دانلود سوالات عملی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده تیرماه ۹۷

لینک دانلود سوالات هنر در خانه عملی

لینک دانلود سوالات سالم زیستن مقدماتی عملی

لینک دانلود سوالات سالم زیستن پیشرفته عملی

لینک دانلود سوالات برنامه ریزی امور خانواده عملی


TOP