آرش صادقی

هم اکنون مشغول آموزش در آموزشگاه موسیقی بصیری می باشد

ابراهیم نوروزی

هم اکنون مشغول آموزش در آموزشگاه موسیقی بصیری می باشد

ابوالفتح کروش

هم اکنون مشغول آموزش در آموزشگاه موسیقی بصیری می باشد

آروین دهقان

هم اکنون مشغول آموزش در آموزشگاه موسیقی بصیری می باشد